Privacy beleid

Uw gegevens, ons belang……..

SV Investigations is een recherchebureau met een zogenaamde Belgische vergunningen 14.1720.05 en 14.1916.07 POB vergunningen 1375 en 1635, afgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken België en Ministerie van Justitie en Veiligheid.  SV Investigations is zich bewust van zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is hierin leidend.

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Soms verkrijgen we persoonsgegevens van onze opdrachtgevers. Ook kan het zijn dat uw persoonsgegevens in een rechercheonderzoek, of andere werkzaamheden worden verkregen. Uw persoonsgegevens kunnen ook verstrekt worden aan derden. Dit doen we eigenlijk alleen maar als wij daar van u toestemming voor hebben gekregen. Verstrekking aan derden kan zonder uw toestemming alleen in het geval dat wij daar een wettelijke verplichting toe hebben.

Met welk doel gebruiken we uw persoonsgegevens

SV Investigations gebruikt uw gegevens voor de navolgende doeleinden:

  • voor de juiste uitvoering van (recherche)onderzoeken
  • voor het verstrekken van juiste persoonsinformatie aan onze opdrachtgevers en andere belanghebbenden.
  • voor instellingen en/of bedrijven waar wij op grond van wettelijke verplichtingen gehouden zijn uw gegevens te bewaren.

Welke gegevens verwerken wij

SV Investigations verwerkt in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u, voor zover die bij ons bekend zijn (geworden):

  • naam, adres en woonplaats gegevens.
  • uw contactgegevens (b.v. uw mailadres, telefoonnummer)
  • gegevens die betrekking hebben op uw persoon en die u ons zelf (uit eigener beweging) aan ons verstrekt.

Het kan zijn dat wij ook bijzondere persoonsgegevens van u verwerken, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of strafrechtelijke gegevens.

Hoe weet u welke persoonsgegevens wij bewaren

SV Investigations bewaart uw persoonsgegevens digitaal. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben bewaard, heeft u de mogelijkheid deze op te vragen en/of in te zien. U heeft hierbij het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te laten verwijderen, maar ook om bezwaar te maken tegen het bewaren ervan. In de meeste gevallen heeft u toestemming gegeven dat wij uw persoonsgegevens bewaren. In dat geval kunt u uw toestemming hiervoor (te alle tijde) intrekken.

Wij behandelen uw verzoek hiertoe uitsluitend schriftelijk, het liefst per mail:

Ons mailadres is avgverzoek@svinvestigations.be

Op basis van uw verzoek nemen wij binnen 2 (werk)dagen contact met u op.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

SV Investigations bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. SV Investigations bewaart alleen de noodzakelijke persoonspersoonsgegevens van u. Ook bewaart SV Investigations uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals die eerder in dit privacy statement zijn genoemd.

Wilt u weten waarvoor en hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, vraag het ons gerust.

Veilig bewaren van uw persoonsgegevens

SV Investigations is zich bewust van de risico’s van het (digitaal) bewaren van uw persoonsgegevens.  SV Investigations heeft belangrijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de risico’s dat er iets misgaat met uw persoonsgegevens te verkleinen. Ons personeel is kent het belang van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Onze computers zijn beveiligd tegen hacken en met deugdelijke virusdetectie. Wij werken met toegangsbeveiliging. Niet alleen op onze computers, maar ook op onze gebouwen.

Klachten

Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vragen wij u dit met ons te bespreken. Neem hiertoe contact op met SV Investigations. Wij zijn altijd bereid om uit te leggen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zullen uw vraag en/of klacht uiterst zorgvuldig behandelen.

SV Investigations verwijst tevens naar de volgende websites van België en Nederland:

https://vigilis.ibz.be/upload/documents/wetPrivDecNL.pdf

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/lexicon/privacycommissie

https://www.aobi.be/nl/

 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

https://www.justis.nl/producten/particuliere-beveiliging-en-recherche/index.aspx

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/algemene-informatie-avg

https://bpob.nl/